skogmo.nu

Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Jakt- og fangstlover i Norge

I Norge reguleres alt av fangst og jakt av viltloven. Vi har lange tradisjoner, og det er viktig at jakt og fangst ikke overskrider bærekraftige rammer, og at alle dyr jaktes humant. I utgangspunktet er alt vilt fredet, og Miljødirektoratet har ansvaret for å bestemme jakttider for de ulike artene. På lokalt nivå finner man kommunen som ansvarlig, mens det på fylkesnivå er fylkeskommunen som har ansvaret for jaktbare arter, unntatt villrein.Grunneieren er den som eier jaktrettighetene, og det er vanlig at flere grunneiere samarbeider om et geografisk område. Grunneier kan selge jaktrettigheter for tidsbestemte perioder, alt i henhold til norsk lovs jakttider, så klart. På statens grunn behøver man jaktkort for å få lov til å jakte. Lovdata gir en mer grundig utredning av lover og regler for både jakt, sanking av dun og egg, samt detaljerte jakttider for de nesten 60 artene av pattedyr og fugler som er lovlige å jakte på i Norge.Man skiller mellom stor- og småviltjakt. Småvilt defineres som små, ville pattedyr, eksempelvis rype og hare. Storvilt er større pattedyr som hjort og rovdyr. Småviltjakt er vanlig, og har en sentral plass i vår kultur. Dette gir gode inntjeningsmuligheter for grunneiere og den som innehar jaktrett, spesielt rypejakt.